Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Stronzo

28.08.2012

Klagens indhold

Alkohol og Samfund indklagede bryggeriet Stronzo Brewing Co. Aps for i en konkret outdoor-kampagne at forbinde alkohol og seksuel succes samt, at det konkrete markedsføringstiltag var påtrængende og provokerende. Herudover klagedes over navnevalget på bryggeriet.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Det indklagede markedsføringstiltag bestod af en outdoor-kampagne, der fandt sted i november 2011. Konkret var i klagen nævnt en bestemt plakatserie.

På denne plakatserie var afbildet flere mandlige modeller med nøgne overkroppe, der aldersmæssigt vurderes at have været i tyverne. Disse mandlige modeller var afbildet i forskellige positurer og omkransede en ældre kvinde klædt i sort.

Dette scenario var tilføjet teksten: ”People with Attitude – Ingrid, femme fatale”. Hertil var bryggeriets slogan ”Beer with Attitude” placeret i umiddelbar nærhed af den første tekst.

Indklagedes bemærkninger

Indklagede gjorde gældende, at det indklagede markedsføringstiltag ikke stred mod retningslinjerne.

Indklagede gjorde endvidere gældende, at markedsføringstiltaget var en del af en bredere kampagne, der havde til formål at differentiere indklagede i et kompetitivt marked, hvorfor den konkrete plakatserie ikke opfordrede til seksuel succes, når den sås i sammenhæng med den samlede outdoor-kampagne.

Endvidere anførte indklagede, at valget af navnet i en dansk sproglig kontekst måtte siges at være neutralt.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet understreger, at man som erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til såvel valg af reklamemiddel som reklamens indhold og udformning.

Alkoholreklamenævnet finder imidlertid, at der på det foreliggende grundlag ikke er basis for at udtale kritik.

Klager

Alkohol og Samfund


Læs flere aførelser