Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Mona Lisa

10.04.2014

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede Diskotek Mona Lisa for gennem markedsføring at opfordre til stort forbrug, samt at rette markedsføringen af alkohol mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Mona Lisa er et diskotek som blandt andet arrangerer såkaldte 16+ fester. Klagen gik på forskellige elementer af markedsføringen, som forekom på Mona Lisas Facebook side.

Indklagedes bemærkninger
Mona Lisa oplyste at markedsføringen var ændret og at de derudover fremover vil være ekstra påpasselige ved udformningen af deres markedsføring.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov, og at børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse.

Afholdelse af 16+ fester er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af 16+ fester kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig imod børn og unge.

Vi vil endvidere gerne gøre opmærksom på at, hvor forbuddet mod markedsføring af alkohol rettet mod børn og unge i Markedsføringslovens § 8 stk. 3 opererer med en 18 års grænse, har vi i Alkoholreklamenævnet ikke en skarp 18 års grænse i forhold til begrebet ”børn og unge” i retningslinjerne. Vores børn og unge-begreb er mere flydende, hvorfor unge over 18 år også er beskyttet af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug. Nævnet anser det som en skærpende omstændighed, at der er indsat begrænsning på, hvor mange personer der kan dele et givent tilbud, idet det da vil betyde at disse personer opfordres til et større forbrug.

Nævnet finder, at det for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale, kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug samt markedsføring rettet mod børn og unge, hvilket er i strid med Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3, stk. 2 og § 6 og udtaler kritik heraf. Alkoholreklamenævnet tager dog til efterretning, at indklagede på baggrund af klagen har ændret markedsføringspolitik.

Børn og unge er et fokusområde for Nævnet. Vi mener, at erhvervsdrivende har et særligt ansvar, til at udvise agtpågivenhed når denne gruppe involveres i aktiviteter. Således kan det at afholde 5+-arrangementer i et voksent diskoteksmiljø efter omstændighederne være bekymrende, idet de unge da udsættes for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. I det konkrete tilfælde, mener vi imidlertid ikke der er på det foreliggende grundlag er belæg for at udtale kritik, men vi beder jer være yderst opmærksomme på problematikken for fremtiden.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser