Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Partofthegame.tv

06.05.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsbergs webbaserede tv-station partofthegame.tv for at forbinde alkoholmarkedsføring med sport og sportslig succes samt for at anvende børn og umådeholden alkoholindtagelse i markedsføringen.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Partofthegame.tv er en internetbaseret tv-station der viser diverse fodboldklip dedikeret til fodboldfans, herunder blandt andet klip fra historiske højdepunkter og UEFA kampe. Sitet viste derudover gamle som nye reklamefilm, hvor alkoholindtagelsen direkte blev forbundet med aktiv sportsudøvelse og sportslig succes. Derudover viste siden dokumentarlignende klip omhandlende amatørfodboldturneringen Carlsberg Pub Cup, hvor aktiv sportsudøvelse og umådeholdent alkoholindtag, drukkonkurrencer og lignende indgik i klippene.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S bemærkede, at tv-stationen har til formål, at støtte op om den sponsorvirksomhed af sport, som Carlsberg har foretaget globalt. Carlsberg vurderede på baggrund af klagen, at der var behov for at stramme væsentligt op på screeningen af materialet på hjemmesiden. Carlsberg har som følge heraf fjernet alt materiale, der strider mod retningslinjerne, fra hjemmesiden.

Alkoholreklamenævnets afgørelse maj 2009
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at websitet partofthegame.tv har et kommercielt sigte, og identificeres dermed som markedsføring. Idet Carlsberg alene anvender sloganet ”Part of the game” i forbindelse med markedsføringen af øl, er der tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Alkoholreklamenævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at det er uden betydning for Nævnets afgørelse, at websitet ikke er rettet direkte mod det danske marked, idet al tekst og tale på sitet bliver formidlet på engelsk.

Nævnet konstaterer, at sitet hovedsageligt viser klip fra internationale kampe, hvor der alene serveres lavalkoholholdige øl, med en alkohol volumenprocent på under 2,8 %, og dermed under minimumsgrænsen i reglerne. Imidlertid er markedsføringen efter sin natur som promotion af varemærket ikke begrænset hertil, hvorfor der skal være betydelig tilbageholdenhed i det omfang markedsføringen kan betragtes som produktreklame.

I klagen over Partofthegame.tv er Alkoholreklamenævnet blevet præsenteret for materiale, der direkte er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer både med hensyn til markedsføring overfor børn og unge, jf. § 5, opfordring til umådeholdent alkoholindtag, jf. § 3, samt at markedsføringen har sammenkædet alkoholindtagelsen med selve sportsudøvelsen, jf. § 6. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund skarp kritik af sitets oprindelige indhold og administreringen heraf.

Alkoholreklamenævnet konstaterer imidlertid, at Carlsberg har gennemført en række foranstaltninger for at efterleve retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnet tager derfor til efterretning, at al markedsføring i strid med retningslinjerne, som følge af klagen, er blevet fjernet fra websitet, samt at der er blevet ansat personale særligt til at screene sitet, således at al materialet på sitet fremadrettet vil være i overensstemmelse med retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnet finder ikke, at det nuværende indhold på partofthegame.tv danner grundlag for kritik, men indskærper, at Carlsberg fremtidigt bør udvise betydelig forsigtighed og agtpågivenhed. På den baggrund har Alkoholreklamenævnet valgt at genvurdere sitet om seks måneder, med henblik på at vurdere hvorvidt screeningen af sitet er effektiv.

Alkoholreklamenævnets afgørelse december 2009
Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvist, at sagen genbehandles på baggrund af Nævnets afgørelse af 15. maj 2009.

I afgørelsen af 15. maj 2009 udtalte Alkoholreklamenævnet, at Partofthegame.tv indeholdt materiale, der direkte var i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer både med hensyn til markedsføring overfor børn og unge, jf. § 5, opfordring til umådeholdent alkoholindtag, jf. § 3, samt at markedsføringen sammenkædede alkoholindtagelsen med selve sportsudøvelsen, jf. § 6. Alkoholreklamenævnet tog dog til efterretning, at al markedsføring i strid med retningslinjerne, som følge af klagen, var blevet fjernet fra sitet, samt at der var blevet ansat særligt personale til at screene sitet.

På den baggrund har Alkoholreklamenævnet undersøgt, hvorvidt det igen er muligt at finde materiale på sitet, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Alkoholreklamenævnet har alene fundet materiale, der overholder de gældende retningslinjer, hvorfor Nævnet ikke finder grundlag for at udtale kritik over sitet i sin nuværende form.

Alkoholreklamenævnet anerkender Carlsbergs forbedrede screening af sitets indhold og opfordrer Carlsberg til at opretholde standarden på sitet.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser